ที่ตั้ง
  วิสัยทัศน์
ภารกิจ
  ติดต่อเรา
ศัตรูธรรมชาติและพืชสมุนไพรควบคุมศัตรูพืช
  แมลงห้ำ
  มวนพิฆาต
  มวนเพชฌฆาต
  แมลงหางหนีบ
  แมลงช้างปีกใส
  ด้วงเต่าตัวห้ำ

  ด้วงเต่าดำ
(Stethorus pauperculus (Weise)
สำหรับควบคุมไรแดงในมันสำปะหลัง

แมลงเบียน
  แตนเบียนเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง
  เชื้อจุลินทรีย์
  เชื้อราไตรโคเดอร์มา
  เชื้อราบิวเวอร์เรีย
  เชื้อราเมตาไรเซียมควบคุมด้วงหนวดยาว
  ไส้เดือนฝอย
  เชื้อแบคทีเรียบาซิลลัส ซับทีรีส(บีเอส)
  เชื้อแบคทีเรียบาซิลลัส ทุริงเยนซีส(บีที)
  เชื้อไวรัส เอ็น พี วี
  พืชสมุนไพรควบคุมศัตรูพืช
  หางไหล
  ตะไคร้หอม
  หนอนตายหยาก
  สะเดา
วิธีการป้องกันและกำจัดศัตรูพืช
  การจัดการศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน
  การควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี
  กิจกรรมต่างๆ
  โครงการที่ได้รับมอบหมาย
  แผนการปฏิบัติงาน
  การบริการ
  การบูรณาการกับหน่วยงานต่างๆปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ ว่าที่ พ.ต.ณรงค์ชัย ค่ายใส ผอ.ศทอ.จ.นม. มอบให้ นายสังวาล แก้วสันเทียะ นวส.ชำนาญการ น.ส.สุมาลี ทวีเดชกุล นวส.ชำนาญการ และน.ส.เพ็ญสุภา เพ็ชรขัน นวส. ถ่ายทอดความรู้ในการผลิตแมลงและชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรูพืช (การผลิตไตรโคเดอร์มาสดและบิวเวอร์เรียสด) แก่เกษตรกร โดยมี นายกิตติศักดิ์ วิมลสุข หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช จ.ศรีสะเกษ และ คณะ ร่วมกับนาย นิรุจน์ เทพอาษา นวส.ปฏิบัติการ สนง.กษอ.ไพรบึง ประสานงาน ณ ศาลาประชาคมบ้านสนวน ม.๑๘ ต.ไพรบึง อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ
๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ ว่าที่ พ.ต.ณรงค์ชัย ค่ายใส ผอ.ศทอ.จ.นม. มอบให้ นายสังวาล แก้วสันเทียะ นวส.ชำนาญการ น.ส.สุมาลี ทวีเดชกุล นวส.ชำนาญการ และ น.ส.เพ็ญสุภา เพ็ชรขัน นวส. ร่วมถ่ายทอดความรู้การผลิตแมลงและชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรูพืชแก่เกษตรกรบ้านพะเนา โดย น.ส.ศิริวรรณ วิญญายงค์ นวส.ชำนาญการ กษจ.สุรินทร์ และ นางผ่องใส คงเกตุ นวส.ชำนาญการ กษอ.เขวาสิรินทร์ ร่วมประสานงาน ณ ศจช.บ้านพะเนา ต.ปราสาททอง อ.เขวาสิรินทร์ จ.สุรินทร์
2 ธ.ค.59 ว่าที่พันตรี ณรงค์ชัย ค่ายใส ผอ.ศทอ.นม. พร้อมด้วยนางสาวกาญจนา สุจริต นวส. นางสาวธารทิพย์ รุ่งแจ้ง นวส. และ นศ. ม.กาฬสินธุ์ เข้าร่วมพิธีเปิดและจัดนิทรรศการ ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ โดยกองทัพภาคที่ 2 ร่วมกับจังหวัดนครราชสีมาและเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม ณ ศูนย์เรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 ว่าที่พันตรี ณรงค์ชัย ค่ายใส ผู้อำนวยการศูนย์ฯ และนายสังวาล แก้วสันเทียะ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมงานวันมันสำปะหลังอำเภอครบุรี ระหว่างวันที่ 26-27 กุมภาพันธ์ 2559 ณ บริเวณสนามที่ว่าการอำเภอครบุรี
   
  ว่าที่พันตรี ณรงค์ชัย ค่ายใส ผู้อำนวยการศูนยฯ
และนายสังวาล แก้วสันเทียะ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
ร่วมงานวันสาธิตการปลูกอ้อยสะอาด วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559
ณ บ้านโคกกระทอน หมู่ที่ 15 ต.หินดาด อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา
   
  ว่าที่พันตรี ณรงค์ชัย ค่ายใส ผู้อำนวยการศูนยฯ
และนายสังวาล แก้วสันเทียะ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
ติดตามสถาณการณ์การปลูกหอมแบ่งและแนะนำการใช้ชีวภัณฑ์
การความคุมศัตรูพืชและการใช้ไวรัสเอ็นพีวี วันที่15-18 กุมภาพันธ์ 2559 ณ อ.ยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ
  ว่าที่พันตรี ณรงค์ชัย ค่ายใส ผู้อำนวยการศูนยฯ
ร่วมประชุมหารือการแก้ไขปัญหาโคนเน่าหัวเน่ามันสำปะหลัง
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 25559 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครราชสีมา อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา

  นายจุมพจน์ บุญสิน นายช่างเทคนิคชำนาญงาน และ
นางสาวนฤมล นานินนท์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ร่วมจัดนิทรรศการและให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 25559 ณ โรงเรียนบ้านสว่างวิทยา
หมู่ 10 ต.หนองบุญมาก อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา

  ว่าที่พันตรี ณรงค์ชัย ค่ายใส ผู้อำนวยการศูนยฯ
และนายสังวาล แก้วสันเทียะ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
ร่วมเป็นวิทยากรในงานการฝึกอบรมเพื่อสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ของ
เจ้าหน้าที่ ด้านอารักขาพืช ปี 2559 ระหว่างวันที่ 8-11กุมภาพันธ์ 25559 ณ โรงแรมทองธารินทร์ อ.เมือง จ.สุรินทร์
   

  ว่าที่พันตรี ณรงค์ชัย ค่ายใส ผู้อำนวยการศูนยฯ
และนายจุมพจน์ บุญสิน นายช่างเทคนิคชำนาญงาน
ร่วมงานคลินิเกษตรเคลื่อนที่ กรณีพิเศษ เพื่อเพิ่มทางเลือกให่แก่
เกษตรกรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง(ซ้ำซาก) วันทืี่ 4 กุมภาพันธ์ 2559
ณ บ้านถุดเวียน หมู่ที่ 4 ต.บัลลังก์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา

   
   
   
   
 

 

 ว่าที่ พต.ณรงค์ชัย ค่ายใส
ผู้อำนวยการศูนย์ฯforecastweekpestsituation

ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดนครราชสีมา 490 หมู่ 10 ตำบลโคกกรวด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30280
เบอร์โทรศัพท์.และ แฟกซ์ 044-465890 044-465081 e-mail : pmc05@doae
.go.th