บริการวิชาการ

แจ้งเตือนการระบาดศัตรูพืช

บริการแจ้งเตือนการเฝ้าระวังการระบาดของศัตรูพืช รวมถึงการควบคุม ป้องกัน กำจัดศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน (Integrate Pest Management)

ข่าวประกาศ

บริการข่าวประกาศ หนังสือราชการที่เป็นประโยชน์และเกี่ยวข้องกับเกษตรกร

ดาวน์โหลด

บริการให้ดาวโหลดเอกสารทางวิชาการ งานศึกษาทดสอบ บทความงานวิจัย รวมถึงแผ่นพับ และเอกสารเผยแพร่ต่างๆ