เตือนการระบาดศัตรูพืช

บริการแจ้งเตือนการเฝ้าระวังการระบาดของศัตรูพืช รวมถึงการควบคุม ป้องกัน กำจัดศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน (Integrate Pest Management)

ข่าวประกาศ

บริการข่าวประกาศ หนังสือราชการที่เป็นประโยชน์และเกี่ยวข้องกับเกษตรกร

ดาวน์โหลด

บริการให้ดาวโหลดเอกสารทางวิชาการ งานศึกษาทดสอบ บทความงานวิจัย รวมถึงแผ่นพับ และเอกสารเผยแพร่ต่างๆ

ยินดีต้อนรับเข้าสู่

ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดนครราชสีมา

ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดนครราชสีมา เป็นศูนย์ฯ ด้านการจัดการศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน บริการตรวจวินิจฉัยโรคและแมลงศัตรูพืช รวมถึงให้บริการสนับสนุนปัจจัยด้านการจัดการศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน อาทิเช่น ตัวห้ำ ตัวเบียน รวมถึงเชื้อจุลินทรีย์

Trichoderma asperellum

ไตรโคเดอร์มา แอสเพอร์เรียลลัม